uctovnictvo poradenstvo
Podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú podnikanie na základe živnostenského oprávnenia vydaného živnostenským úradom a nie sú zapísané v obchodnom registri vedú prioritne jednoduché účtovníctvo. Naše služby poskytujeme na základe vopred uzavretej zmluvy, ktorá upravuje podmienky vzájomnej spolupráce. Pri poskytovaní účtovných služieb dodržiavame zákonom stanovené lehoty. Účtovníctvo spracovávame v ekonomicko-informačnom systéme POHODA. Klientom ponúkame aj možnosť vystavovať faktúry prostredníctvom nás. Našim zmluvným partnerom poskytujeme bežné účtovné poradenstvo v rámci účtovných služieb.

Poskytovanie jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

  • Kontrola správnosti účtovných dokladov.
  • Vedenie peňažného denníka.
  • Vedenie knihy záväzkov a pohľadávok.
  • Evidencia pokladničných a bankových dokladov.
  • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, odpisy hmotného majetku.
  • Evidencia drobného hmotného majetku.
  • Vedenie evidencie DPH a vypracovanie kontrolného výkazu, súhrného výkazu a daňového priznania k DPH.
  • Spracovanie ročnej účtovnej závierky (vypracovanie výkazu o príjmoch a výdavkoch a výkazu o majetku a záväzkoch).
  • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb.

tlacitko kontaktujte nas