personalistika poradenstvoMzdové účtovníctvo a personálnu agendu musí viesť každá účtovná jednotka, ktorá má jedného alebo viac zamestnancov. Táto problematika je však rozsiahla a legislatíva s ňou súvisiaca sa často mení. Účtovnej jednotke z nej samozrejme vyplývajú mnohé povinnosti voči viacerým úradom a orgánom štátnej správy.

Naša spoločnosť Vám ponúka kompletné spracovanie miezd a personalistiky v súlade s aktuálnou legislatívou, počnúc vypracovaním pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Služby poskytované v oblasti miezd a personalistiky:

 • Vedenie osobných spisov zamestnancov.
 • Príprava pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov z poisťovní (zdravotné poisťovne a sociálna poisťovňa).
 • Spracovanie miezd a výpočet odvodov (generovanie výplatných pások, výplatných listín, mzdovej rekapitulácie vychádzajúc z podkladov klienta).
 • Vypracovanie výkazov pre poisťovne (ZP, SP).
 • Vypracovanie prehľadov a hlásenia pre daňový úrad.
 • Príprava mesačného sumárneho výkazu povinných odvodov a preddavkov dane zo závislej činnosti.
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti.
 • Vedenie knihy sociálneho fondu.
 • Povinné, či dohodnuté zrážky zo mzdy.
 • Vystavovanie potvrdení podľa požiadaviek zamestnanca.
 • Komunikácia s príslušnými orgánmi štátnej správy.

tlacitko kontaktujte nas