uctovnictvo jednoduche
Povinnosť viesť podvojné účtovníctvo majú podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registri. Naše služby poskytujeme na základe vopred uzavretej zmluvy, ktorá upravuje podmienky vzájomnej spolupráce. Pri poskytovaní účtovných služieb dodržiavame zákonom stanovené lehoty. Účtovníctvo spracovávame v ekonomicko-informačnom systéme POHODA.

Klientom ponúkame aj možnosť vystavovať faktúry prostredníctvom nás. Našim zmluvným partnerom poskytujeme bežné účtovné poradenstvo v rámci účtovných služieb.

Poskytovanie podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • Kontrola správnosti, spracovanie a zaúčtovanie predložených prvotných účtovných dokladov.
 • Vedenie účtovného denníka.
 • Vedenie hlavnej knihy.
 • Vedenie analytickej evidencie.
 • Vedenie pokladničnej knihy.
 • Spracovanie bankových výpisov a interných dokladov.
 • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, odpisy hmotného majetku.
 • Evidencia drobného hmotného majetku.
 • Evidencia zásob.
 • Vedenie knihy prijatých a vystavených faktúr.
 • Sledovanie stavu pohľadávok, záväzkov a platobnej disciplíny odberateľov.
 • Spracovanie štatistických výkazov.
 • Vedenie evidencie DPH a vypracovanie kontrolného výkazu, súhrnného výkazu a daňového priznania k DPH.
 • Inventarizácia účtov.
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky (vypracovanie súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke).

tlacitko kontaktujte nas